《忆江南三首》作者:白居易 朗读:唐诗

忆江南三首

唐代白居易

jiāng nán hǎo

江    南  好  ,

ng jǐng jiù céng ān

           谙 ;

chū jiāng huā hóng shèng huǒ,

日 出                

chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

            绿 如 蓝 

ng bú yì jiāng nán

   不 忆 江     


jiāng nán yì ,

      忆,

zuì yì shì háng zhōu

  忆 是       

shān sì yuè zhōng xún guì zǐ,

   寺 月          子 ,

n tíng zhěn shàng kàn cháo tóu

                  

rì gèng chóng yóu

何 日 更        


jiāng nán yì ,

      忆,

cì yì wú gōng

其 次 忆 吴 宫  

jiǔ yì bēi chūn zhú yè,

吴 酒  一 杯       叶 ,

wá shuāng wǔ zuì fú róng

吴 娃 双     舞 醉  芙 蓉  

o wǎn fù xiāng féng

    复 相