《卖炭翁》作者:白居易 朗读:唐诗

卖炭翁

唐代白居易

i tàn wēng

卖  炭  翁   ,

xīn shāo tàn nán shān zhōng

伐 薪               

n miàn chén huī yān huǒ sè ,

              色 ,

liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi

                 

i tàn dé qián hé suǒ yíng

    得钱   何 所    

shēn shàng yī shang kǒu zhōng shí 。

       衣裳           

lián shēn shàng yī zhèng dān

可 怜          衣 正     

n yōu tàn jiàn yuàn tiān hán

                

lái chéng wài yì chǐ xuě ,

夜 来        一 尺   

xiǎo jià tàn chē niǎn bīng zhé。

                

niú kùn rén jī rì yǐ gāo

      饥 日 已 高 

shì nán mén wài ní zhōng xiē。

        泥 中     

piān piān liǎng jì lái shì shéi

          骑 来      

huáng yī shí zhě bái shān ér

    衣 使         儿 。

shǒu bǎ wén shū kǒu chēng chì,

   把 文           

huí chē chì niú qiān xiàng běi

                

chē tàn qiān yú jīn

一 车    ,千   余 斤 

ng shǐ qū jiāng xī bù dé 。

   使  驱将    惜 不 得 。

n pǐ hóng shā yí zhàng líng

  匹 红     一 丈      

xiàng niú tóu chōng tàn zhí。

系向