唐诗怀渑池寄子瞻兄唐诗作者:苏辙唐诗朗读:唐诗

怀渑池寄子瞻兄

宋:苏辙

 

xiāng xié huà bié zhèng yuán shàng

                    

gòng dào cháng tú pà xuě ní

          

guī qí hái xún dà liáng mò

         

xíng rén yǐ dù gǔ xiáo xī

        西

céng wéi xiàn lì mín zhī fǒu

             

jiù sù sēng fáng bì gòng tí

  宿        

yáo xiǎng dú yóu jiā wèi shǎo

              

wú fāng zhuī mǎ dàn míng sī