行香子七夕作者:李清照 朗读:宋词

 行香子·七夕

 宋代:李清照

cǎo jì míng qióng , jīng luò wú tóng ,

草  际 鸣   蛩    , 惊   落  梧 桐   ,

zhèng rén jiān 、 tiān shàng chóu nóng 。

正    人  间   、 天   上    愁   浓   。

yún jiē yuè dì , guān suǒ qiān zhòng 。

云  阶  月  地 , 关   锁  千   重    。

zòng fú chá lái , fú chá qù,

纵   浮 槎  来  , 浮 槎  去 ,

bù xiāng féng 。

不 相    逢   。

xīng qiáo què jià , jīng nián cái jiàn ,

星   桥   鹊  驾  , 经   年   才  见   ,

xiǎng lí qíng 、 bié hèn nán qióng 。

想    离 情   、别  恨  难  穷    。

qiān niú zhī nǚ , mò shì lí zhōng 。

牵   牛  织  女 , 莫 是  离中    。

shèn shàér qíng , shà ér yǔ ,

甚   霎  儿 晴   ,霎  儿 雨 ,

shà ér fēng 。

霎  儿 风   。